Revisie Groep - Nieuws Copyright (c) 2009, Dille Design http://www.revisiegroep.info nl www.revisiegroep.info Rich Site Summary Sun, 1 Mar 2015 07:49:17 +0100 Revisie Groep houdt geslaagd Symposium http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_groep_houdt_geslaagd_symposium http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_groep_houdt_geslaagd_symposium <p> Symposium Revisie Groep 2 april 2014</p> <p> Op 2 april jl. hield de Revisie Groep voor de tweede maal in successie zijn jaarlijks symposium. Net als vorig jaar leverde dat een goedgevulde zaal op bij Bilderberg Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Het praktische gehalte van de inleidingen, zal daar zeker debet aan zijn geweest.</p> <p> Het kabinet Rutte II heeft&nbsp; in samenwerking met D66, CU en SGP, de oppositiepartijen die de rol van gedoogpartij hebben aangenomen, een aantal maatregelen in het domein Personeel en Arbeid inmiddels door de Tweede Kamer geloodst. Werkend en werkgevend Nederland worden geconfronteerd met grote veranderingen, al is een gedeelte doorgeschoven naar 2015 en wordt het Kleinbedrijf voorlopig ontzien. Hoe dan ook: werkgevers zullen zich moeten bezinnen op hun personeelsbeleid.<br /> <br /> De toehoorders kregen tijdens het symposium 3 inleidingen aangeboden, elk vanuit een specifieke insteek. Tijdens en na afloop van de inleidingen was er ruimte voor vragen en discussie, wat tot geanimeerde gesprekken leidde, ook tussen toehoorders onderling.</p> <p> Bert Tol (Bert Tol Arbeidsrecht) heeft zijn inleiding de titel &ldquo;Flexibilisering van de arbeidsmarkt&rdquo; meegegeven. Hij gaf een helder expos&eacute; van wat er allemaal is en gaat veranderen in de wettelijke regels. De eindconclusie luidde dat de veranderingen in lang niet alle gevallen leiden tot versoepeling en versimpeling. De spelregels voor tijdelijke contracten en oproepcontracten worden ingewikkelder en straks krijgt elke werknemer bij ontslag recht op een vergoeding Zo blijft de werkgever in de toekomst veel langer finaencieel verantwoordelijk voor de ontslagen werknemer.</p> <p> De titel van de inleiding van Audrey Rouweler (VerzuimService Desk)&nbsp; luidde: &ldquo;Nieuwe kansen met flexibel personeel &ndash; consequenties van flexibilisering op verzuim&rdquo; De insteek van haar inleiding was: grip op de sociale zekerheid in 2014. Onderwerpen die zij de revue liet passeren: nieuwe wetgeving voor werkgevers (zowel eigen risicodrager als publiek verzekerd) en gevolgen/ kosten daarvan. Wat kun/moet/ mag je als werkgever doen om de kosten te beperken en grip op verzuim te houden? Veel werkgevers zullen de komende tijd naar het financi&euml;le plaatje moeten kijken om te beoordelen wat voor hen de beste optie is, eigen risico dragen of publiek verzekeren..</p> <p> Ben Bekema (Joosten &amp; Partners Loopbaandiensten) sloot de rij. In zijn inleiding ging hij nader in op het begrip Flexibel personeel. Hij onderscheidde 2 betekenissen: personeel zonder vast dienstverband en personeel dat meervoudig inzetbaar is. Bekema gaf aan dat hij t.a.v. beide categorie&euml;n een groeiende tendens waarneemt. Dit heeft gevolgen voor de interne organisatie van bedrijven, waarbij het zaak is om de goede balans te bewaken tussen vaste en flexibele waarden. Een interessante vraag is bijvoorbeeld hoe ver een bedrijf kan gaan met het flexibel maken van zijn personeel: &ldquo;Met alleen ZZP&rsquo;ers red je het ook niet&rdquo;. Voor de werknemer is het van belang dat hij zijn eigen flexibiliteit in de gaten houdt, om ook nog op de langere termijn interessant te blijven voor werkgevers.</p> <p> De Revisie Groep heeft ondertussen besloten om het jaarsymposium volgend jaar opnieuw te organiseren, dus hebt u interesse, houd dan de berichten hierover in de gaten.</p> <p> Bent u ge&iuml;nteresseerd in de presentaties, stuurt u dan een mail naar info@jpzwolle.nl en u krijgt ze per mail toegestuurd.</p> Fri, 2 May 2014 03:47:59 +0200 Wijzigingen ontslagrecht versneld ingevoerd http://www.revisiegroep.info/nieuws/wijzigingen_ontslagrecht_versneld_ingevoerd http://www.revisiegroep.info/nieuws/wijzigingen_ontslagrecht_versneld_ingevoerd <p> Het akkoord dat dit najaar is&nbsp; bereikt tussen VVD, PvdA, D66, CU en SGP over de begroting 2014 is gebaseerd op de afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013, maar een aantal maatregelen wordt versneld ingevoerd. Dit blijkt uit de brief van de Minister van Financi&euml;nvan 11 oktober 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.<br /> <br /> De belangrijkste punten zijn:<br /> <br /> 1. Het gewijzigde ontslagrecht wordt ingevoerd per 1 juli 2015 in plaats van 1 januari 2016. Het gewijzigde ontslagrecht houdt kort samengevat in dat de ontslagroute &ndash; opzegging na toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter &ndash; wordt bepaald door de ontslagreden. Bij een dienstverband van twee jaar of langer dient de werkgever een verplichte transitievergoeding te betalen, die gemaximeerd wordt op EUR 75.000,= of een jaarsalaris indien dat hoger is. De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 dienstjaren &eacute;&eacute;n derde van een maandsalaris per dienstjaar, en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. De trasitievergoeding is in te zetten voor een outplacemetn, waardoor de kans op het vinden van nieuw werk wordt vergroot. Voor een passend outplacement aanbod kunt u doorklikken naar de website van Joosten &amp; Partners Loopbaandiensten <a href="http://www.joostenpartners.nl">www.joostenpartners.nl</a></p> <p> 2. Het voorstel om maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar te mogen sluiten wordt per 1 juli 2014 ingevoerd. Uit het Sociaal Akkoord blijkt dat deze maatregel tevens inhoudt dat een onderbreking van meer dan 6 maanden (in plaats van de huidige 3 maanden) nodig is om de keten te doorbreken. Werknemers komen dus eerder in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.<br /> <br /> 3. Per 1 januari 2015 &ndash; derhalve een jaar eerder dan beoogd &ndash; moet een werkloze na 6 maanden passende arbeid onder zijn niveau accepteren, waar dit nu 12 maanden is.</p> Wed, 23 Oct 2013 10:16:04 +0200 Wat verandert er in het ontslagrecht? http://www.revisiegroep.info/nieuws/wat_verandert_er_in_het_ontslagrecht http://www.revisiegroep.info/nieuws/wat_verandert_er_in_het_ontslagrecht <p> <strong>Het Mondriaan akkoord en het ontslagrecht</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Als het Sociaal Akkoord wordt omgezet in wetten gaat er veel wijzigen, maar de kern van het Ontslagrecht is veel minder gewijzigd dan eerder het Regeer Akkoord voorstelde. Hieronder zet Revisie Groepslid Bert Tol de wijzigingen op een rij.</p> <p> De dubbele ontslagroute (bij het UWV en Kantonrechter) blijft, zij het dat er nu een onderlinge taakverdeling komt. Bij het UWV worden de bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen na twee jaar ziekte behandeld en door de Kantonrechter worden de ontslagen op grond van persoonlijke ontslagargumenten beoordeeld.</p> <p> De rechtsongelijkheid bij een ontslag via het UWV en de Kantonrechter wordt opgeheven. Bijna altijd ontvangt straks de werknemer bij zijn ontslag een vergoeding, maar de top van de vergoedingen ligt wel lager dan nu. Maximaal wordt de vergoeding een bedrag van &euro; 75.000, -- of een jaarsalaris als dat meer is. Voor de meeste ontslagen werknemers veranderd er niet veel qua hoogte van de vergoeding, want zij kregen bij hun ontslag van de Kantonrechter nu toch al beduidend minder. We zullen zien of de wet per 1 januari 2016 ook daadwerkelijk ingaat.</p> <p> Bij de tijdelijke contracten gaat er wel veel veranderen per 1 januari 2015. De keten van contracten mag niet langer duren dan 2 jaren (nu 3) en de doorbraak van de keten van tijdelijke contracten treedt pas op bij een gat van 6 maanden (nu 3). Ook het uitzendwerk wordt minder flexibel.</p> <p> De drie offici&euml;le documenten over het Sociaal Akkoord kunt u downloaden:<br /> <a href="http://www.berttol.nl/paginas/contact/publicaties/publicaties.html">http://www.berttol.nl/paginas/contact/publicaties/publicaties.html</a></p> <p> <br /> &nbsp;</p> Tue, 16 Apr 2013 12:00:00 +0200 Loopbaanbegeleiding fiscaal aftrekbaar http://www.revisiegroep.info/nieuws/loopbaanbegeleiding_fiscaal_aftrekbaar http://www.revisiegroep.info/nieuws/loopbaanbegeleiding_fiscaal_aftrekbaar <p style="margin-left: 40px;"> Kosten voor loopbaanbegeleiding kunnen aftrekbaar zijn. Voor een particulier zijn de kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Er moet voor de aftrekbaarheid dus<strong> altijd </strong>verband bestaan met inkomensverwerving.</p> <p style="margin-left: 80px;"> <em>&ldquo;Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van &lsquo;individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carri&egrave;readviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops&rsquo;. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als scholingskosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met een verbetering van uw financi&euml;le economische positie of een behoud van de beroepspositie. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derde&rdquo;. <strong>(bron: Kluwer Belastinggids 2009)</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;"> Met name de laatste zin is van belang. Om risico&#39;s te vermijden, is het van belang om met een gerenommeerd en erkend bureau in zee te gaan. Joosten &amp; Partners Loopbaandiensten is zo&#39;n bureau.<br /> <br /> Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar; alleen reiskosten niet. Er is een drempel van &euro; 500,- Ook als de kosten voor rekening van de partner zijn gekomen, zijn ze aftrekbaar. Fiscale partners hebben ieder hun eigen scholingsuitgaven. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in &eacute;&eacute;n belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de &euro; 500,-- drempel!<br /> <br /> Het demissionaire kabinet en de zgn. &ldquo;Kunduz-coalitie&rdquo; hebben &nbsp;een aantal afspraken gemaakt om de WW en het ontslagrecht aan te passen. Per 1 januari 2014 zouden ze moeten ingaan. In elk geval gaat de werkgever meebetalen aan de eerste zes maanden van de WW-uitkering. En ontslagvergoedingen moeten worden aangewend voor scholing en begeleiding naar werk.&nbsp; Na jaren stilte lijkt er op dit terrein dus weer wat te gebeuren. Het is nog onduidelijk hoe e.e.a. er concreet gaat uitzien. Wij houden u op de hoogte.</p> Tue, 1 May 2012 12:00:00 +0200 Professionals kiezen voor regelmatig loopbaanadvies http://www.revisiegroep.info/nieuws/professionals_kiezen_voor_regelmatig_loopbaanadvies http://www.revisiegroep.info/nieuws/professionals_kiezen_voor_regelmatig_loopbaanadvies <p style="text-align: justify"> <strong>Bron: persbericht NOLOC 3 februari 2012</strong><br /> <br /> 85% Van alle professionals in Nederland is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met een goed loopbaanadvies.Uit het onderzoek dat de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc liet uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers in Nederland blijkt dat 40% van de professionals liever niet wil werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies aanbiedt. Ruim de helft van alle werknemers is van mening dat een werkgever zijn personeel om de drie jaar een gesprek met een loopbaanprofessional zou moeten aanbieden. Bovendien verwacht men dat het over vijf jaar net zo normaal is om te praten met een loopbaanadviseur als naar de tandarts gaan. Op dit moment echter blijkt dat nog geen derde van de werknemers van mening is dat de werkgever het beste uit hen haalt. Met name mensen die nog nooit bij een loopbaanadviseur zijn geweest denken niet na over het verloop van hun carriere (meer dan de helft). En slechts iets meer dan de helft van alle werknemers is tevreden over de loopbaan die zij tot dusverre volgen. Er is dus nog altijd een grote groep werknemers die nog nooit in contact is geweest met een loopbaanadviseur en eigenlijk niet tevreden is over&nbsp;de &nbsp;huidige baan. Met behulp van loopbaanadvies zou dat heel anders zijn. De mensen die de ervaring met een loopbaanadviseur hebben zijn daar heel tevreden over: 85% van alle werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. En nog eens driekwart geeft aan dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt. Verder geeft ruim de helft aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te maken tijdens de carri&egrave;re. Opvallend is dat werknemers met ervaring op het gebied van loopbaanadvies ervan overtuigd zijn dat een werkgever beter kan investeren in een loopbaanprofessional dan in salarisverhoging. Of dit in de praktijk ook zo beoordeeld wordt, is natuurlijk de vraag. Wel is zeker dat de werknemers met ervaring met een loopbaanadviseur aangeven dat zij de stappen in hun carri&egrave;re niet zelf hadden kunnen nemen, zonder goed advies. De beroepsvereniging pleit voor loopbaanbudgetten bij werkgevers in plaats van scholingsbudgetten. Noloc ziet scholing niet als de enige investering in de loopbaan.Ook een regelmatige loopbaanevaluatie, opdoen van nieuwe werkervaring en coaching dragen bij aan een goede loopbaanontwikkeling en een hogere werkmotivatie. De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies en zijn vermeld in een beroepsregister. Zie ook www.noloc.nl<br /> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> Thu, 16 Feb 2012 12:00:00 +0100 Invoeren van Het Nieuwe Werken http://www.revisiegroep.info/nieuws/invoeren_van_het_nieuwe_werken http://www.revisiegroep.info/nieuws/invoeren_van_het_nieuwe_werken <p style="text-align: justify"> <strong>Drie tips voor succesvol invoeren van Het Nieuwe Werken</strong><br /> <br /> 1. Bent u &quot;thuiswerker&quot; of leidinggevende? Stel dan de vraag: wanneer is goed goed genoeg? En de vervolgvraag luidt: voor wie is het goed genoeg? Bent u thuiswerker, weet dan dat de meeste mensen, inclusief uw leidinggevende,&nbsp;in een eerder stadium tevreden zijn met uw werk dan uzelf. Dus als u extra uren werkt om meer volume of kwaliteit te bereiken, dan doet u dat meestal voor uzelf. Voelt u zich daar goed bij: geen probleem, maar let wel op het gevaar van overpresteren en burnoutklachten.<br /> 2. Mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel&nbsp;zijn geneigd werk naar zich&nbsp;toe te trekken. Dat zorgt er vaak voor dat anderen werk naar u afschuiven. Meestal gebeurt dit onbewust, maar het gebeurt wel! Zij ontvangen geen signalen van u dat het u teveel is en zijn zich van geen kwaad bewust. Totdat het u teveel wordt. Voorkom dit door uw collega&rsquo;s regelmatig te informeren waar u mee bezig bent en door goed na te denken voordat u extra taken accepteert. Natuurlijk ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor uw collega&rsquo;s en uw&nbsp;leidinggevende.<br /> 3. Tip 3 is speciaal&nbsp;voor leidinggevenden.&nbsp;Voer Het Nieuwe Werken&nbsp;stapsgewijs in en wees u ervan bewust dat niet iedereen&nbsp;even gemakkelijk met de nieuwe&nbsp;vrijheden weet om te gaan. Vooral mensen die veel steun ondervinden van diverse vormen van controle hebben vaak veel moeite met het wegvallen daarvan. Er is een groep mensen voor wie Het Nieuwe Werken minder geschikt is. Denk goed na of u ook die groep wilt &quot;meenemen&quot;. Misschien kunt u alternatieven bieden.</p> Thu, 16 Feb 2012 12:00:00 +0100 Revisie biedt begeleiding voor de startende manager http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_biedt_begeleiding_voor_de_startende_manager http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_biedt_begeleiding_voor_de_startende_manager <h3> Als startende manager wordt u geconfronteerd met heel veel nieuwe dingen. Het is heel begrijpelijk dat u de kunst niet meteen vanaf dag &eacute;&eacute;n beheerst. Het is dan ook zeker geen zwaktebod om in de beginperiode hulp in te roepen. Revisie Groep biedt die hulp. De soort ondersteuning, de intensiteit, de duur enz. bepaalt de klant. Wij zijn van vele markten thuis: coaching, training, supervisie, sparring, mengvormen, u zegt het maar.&nbsp;Revisie Groep kan&nbsp;het bieden.&nbsp;</h3> Wed, 25 Jan 2012 11:06:38 +0100 Gratis personeelsscan bij de Revisie Groep http://www.revisiegroep.info/nieuws/gratis_personeelsscan_bij_de_revisie_groep http://www.revisiegroep.info/nieuws/gratis_personeelsscan_bij_de_revisie_groep <h3> Als u speelt met de gedachte om een professioneel bureau in te schakelen om te achterhalen waarom de prestaties van een team of een medewerker achterblijven, dan is dit uw kans. De Revisie Groep voert tijdelijk een gratis analyse uit en brengt hier een professionele rapportage over uit, als deze personeelsscan&nbsp; wordt opgevolgd door een concrete interventie-opdracht. Denkt u daarbij aan teamtraining of -coaching, individuele begeleiding, gedragstraining, mobiliteitsactiviteiten enz. Is uw belangstelling gewekt? neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd gratis.</h3> Thu, 19 Jan 2012 12:00:00 +0100 Reorganiseren of kleinere veranderingen doorvoeren? http://www.revisiegroep.info/nieuws/reorganiseren_of_kleinere_veranderingen_doorvoeren http://www.revisiegroep.info/nieuws/reorganiseren_of_kleinere_veranderingen_doorvoeren <p> <span style="font-size: 12px;">Is 2012 het jaar waarin u gaat reorganiseren of kleinere veranderingen gaat doorvoeren? De Revisie Groep kan u ondersteunen bij vrijwel alle aspecten die met personeel te maken hebben. Dat kan vari&euml;ren van outplacements, individueel of collectief, tot prestatieverbetering van uw medewerker of team. Kijk op onze website voor de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact op. Maak 2012 tot het jaar waarin u de maatregelen doorvoert, die u al lang in gedachten had. De Revisie Groep wenst u daar veel succes bij!</span><br /> &nbsp;</p> Mon, 2 Jan 2012 12:00:00 +0100 Een loopbaanadviestraject geeft inzicht http://www.revisiegroep.info/nieuws/een_loopbaanadviestraject_geeft_inzicht http://www.revisiegroep.info/nieuws/een_loopbaanadviestraject_geeft_inzicht <p> <span style="font-size: 12px">Juist in deze tijd is het belangrijk dat u inzicht heeft in de competenties en de affinitieiten van uw medewerkers. Maar al te vaak komt het voor dat een medewerker minder goed in zijn vel komt te zitten en gaandeweg minder productie levert. Het lijkt een proces waarop u nauwelijks invloed heeft. Niets is minder waar! Met een loopbaanadviestraject krijgt uw medewerker maximaal&nbsp;inzicht in zijn professionele functioneren. Dat doet vaak wonderen: de medewerker komt weer fris in zijn werk te staan&nbsp;of komt tot het inzicht dat het beter is om te kiezen voor mobiliteit. Daarmee houdt u greep op de&nbsp;prestaties van uw personeel. Het is toch uiteindelijk het menslijk kapitaal dat het verschil uitmaakt tussen middelmaat en excellentie!&nbsp;&nbsp;</span></p> Wed, 30 Nov 2011 02:17:54 +0100 De mens als motor van uw organisatie http://www.revisiegroep.info/nieuws/de_mens_als_motor_van_uw_organisatie http://www.revisiegroep.info/nieuws/de_mens_als_motor_van_uw_organisatie <p> <span style="font-size: 12px;"><em>Investeren in mensen kost geld<br /> Niet investeren kost kapitalen!</em></span></p> <p> <span style="font-size: 12px;">Het lijkt er de tijd niet naar, maar toch investeert een aantal bedrijven juist nu in hun mensen. Waarom? Om straks niet te worden geconfronteerd met de constatering dat er te weinig mensen zijn met de juiste competenties. Regeren is immers vooruit zien? De Revisie Groep ondersteunt u graag als u zich aansluit bij deze groep verstandige ondernemers of instellingsdirecties. Wij kunnen bijv. met een gericht ontwikkelassessment de competenties van uw medewerkers in beeld brengen en van daaruit een programma opstellen voor deskundigheidsbevordering. Meer meten? Neem dan&nbsp;contact met ons op voor een vrijblijvend gersprek.</span></p> Mon, 21 Nov 2011 12:00:00 +0100 Bent u toe aan wat anders? Doe de loopbaanscan http://www.revisiegroep.info/nieuws/bent_u_toe_aan_wat_anders_doe_de_loopbaanscan http://www.revisiegroep.info/nieuws/bent_u_toe_aan_wat_anders_doe_de_loopbaanscan <p style="text-align: justify"> <br /> <br /> <span style="font-size: small">De Loopbaanscan is een compact en doeltreffend traject van Joosten &amp; Partners Zwolle, dat in korte tijd helderheid biedt over wat u kunt en wilt. Het biedt een combinatie van een grondig intakegesprek een uitgebalanceerde combinatie van tests en twee verdiepende sessies. Het geheel wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage. In een doorlooptijd van enkele weken verzamelt u met een vaste adviseur genoeg ingredi&euml;nten en vertrouwen om de regie over uw loopbaan te nemen. Meer weten over de Loopbaanscan? <a href="http://www.revisiegroep.info/userfiles/image/Loopbaanscan.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=yes,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">Klik hier</a>.<br /> &nbsp;<br /> Interesse? Neem <a href="http://www.revisiegroep.info/contact" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=yes,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">contact</a> met ons op en maak een afspraak voor een kosteloos ori&euml;nterend gesprek.</span></p> Fri, 15 Jul 2011 12:00:00 +0200 Revisie Groep biedt complete Arbo-dienstverlening http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_groep_biedt_complete_arbodienstverlening http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_groep_biedt_complete_arbodienstverlening <p> Ziekteverzuim kost veel geld en is buitengewoon lastig voor de leidinggevende, de collega&rsquo;s en de mensen van P&amp;O. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Dus wat wilt u als werkgever?<br /> -&nbsp;U wilt dat mensen minder vaak en minder lang ziek zijn.<br /> -&nbsp;U wilt zeker weten dat u aan alle wettelijke verplichtingen hebt voldaan.<br /> -&nbsp;U wilt U als een correcte werkgever opstellen.<br /> Revisie helpt bedrijven en instellingen deze wensen te realiseren op een gemakkelijke en geld besparende manier.&nbsp;</p> <p> Hoe werkt het?<br /> Als mensen zich ziek melden, is er regelmatig iets anders aan de hand dan ziekte in medische zin. Bijvoorbeeld iemand die ruzie heeft met zijn collega of levenspartner meldt zich na de zoveelste slapeloze nacht &ldquo;ziek&rdquo; . Maar verzuimen en ziek zijn is niet hetzelfde. Revisie helpt de verzuimmeldingen te &ldquo;ontmedicaliseren&rdquo;.&nbsp; Wat de reden voor het verzuim ook is, het verdient een snelle en specifieke aanpak.<br /> <br /> Integrale diensten<br /> Werkgevers kunnen kiezen voor volledige &ldquo;ontzorging&rdquo;. Revisie begeleidt dan elk verzuim vanaf eerste melding via snelle en adequate actie tot de afronding&nbsp; en verslaglegging. De werknemer meldt zijn&nbsp; verzuim zowel bij de eigen leidinggevende als bij de casemanager van Revisie. Correcte begeleiding van medewerkers en ondersteuning van leidinggevende en P&amp;O-ers hoort erbij. In een totaalaanbod wordt een voordelige verzuimverzekering gekoppeld aan een substanti&euml;le terugdringing van het verzuim. Voor een vast bedrag per jaar per medewerker bent u als werkgever verzekerd van&nbsp; professioneel opgezet en uitgevoerd verzuimbeleid. De kosten gaan naar beneden en de prestaties van de medewerkers gaan omhoog. Binnen het eerste jaar verdient u de kosten van dit partnerschap ruimschoots terug. Meer weten? <a href="http://www.revisiegroep.info/userfiles/image/Arbo voor het MKB.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=yes,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">Klik hier</a>.</p> <p> Voor contact met de Revisie Groep <a href="http://www.revisiegroep.info/contact" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=yes,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">klikt u hier</a> of bel: &nbsp;0570-746011<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> Thu, 14 Jul 2011 12:00:00 +0200 Onderpresteren vaak het gevolg van meervoudige problematiek http://www.revisiegroep.info/nieuws/onderpresteren_vaak_het_gevolg_van_meervoudige_problematiek http://www.revisiegroep.info/nieuws/onderpresteren_vaak_het_gevolg_van_meervoudige_problematiek <p><span style="font-size: small">Priv&eacute;-problemen worden meegenomen naar het werk<br /> <br /> Menig manager, personeelsmedewerker of instituutspsycholoog zal het herkennen: een medewerker presteert onder de maat of dreigt zelfs uit te vallen als gevolg van priv&eacute;-problemen. Die kunnen zeer divers zijn. Problemen met opgroeiende kinderen; schulden die de medewerker boven het hoofd dreigen te groeien; het dagelijkse glaasje wijn is sluipenderwijs uitgegroeid tot meerdere glazen per dag; de partner van de medewerker blijkt gokproblemen te hebben. Dit als willekeurige greep uit een lange reeks. Problemen zijn zelden enkelvoudig van aard: vaak is het een optelsom van meerdere problemen. Soms liggen de oorzaken&nbsp;op het werk en een ander deel thuis. Dat maakt het voor leidinggevenden vaak zo lastig: het priv&eacute;gebied is vaak &quot;no go area&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">De Revisie Groep stopt niet bij de voordeur, in de wetenschap dat je alle oorzaken moet aanpakken, wil het probleem uiteindelijk tot een oplossing worden gebracht. Vanzelfsprekend moeten de medewerker en de betrokkenen om hem heen willen meewerken. Dat is vaak het geval, omdat men&nbsp;inziet dat er iets moet gebeuren. De medewerker voelt meestel goed aan dat hij de werkgever tekort doet. Hij zou graag beter willen presteren, maar de omstandigheden beletten het hem.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">De Revisie Groep maakt een analyse van de situatie, maakt een plan van aanpak en zet di&eacute; specialisten in die in de desbetreffende situatie nodig zijn. En dat altijd volgens het principe van de 2 p's: passend en proportioneel. Wat nodig is, wordt gedaan. Wat niet nodig is, blijft achterwege. Met deze werkwijze heeft de Revisie Groep al veel &nbsp;interventies succesvol kunnen afronden.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Meer weten: neem gerust contact met ons op voor een kosteloos informatiegesprek.</span></p> Thu, 14 Jul 2011 12:00:00 +0200 Nieuw: oefenen met het doen van een assessment http://www.revisiegroep.info/nieuws/nieuw_oefenen_met_het_doen_van_een_assessment http://www.revisiegroep.info/nieuws/nieuw_oefenen_met_het_doen_van_een_assessment <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Hoe kan ik succesvol een&nbsp;assessment doen?&nbsp;Menigeen denkt:&nbsp;&quot;Ik onderga het wel en&nbsp;zie dan wel wat eruit komt&quot;. Dat is jammer, want een assessment is wel degelijk te trainen.&nbsp;Door ervaring en dus vaardigheid op te doen,&nbsp;&nbsp;ga je met meer zelfvertrouwen een assessment in en&nbsp;word je tijdens het eigenlijke assessment dus&nbsp;niet op het verkeerde baan gezet.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">De Revisie groep biedt oefenmogelijkheden in het doen van assessments, zowel in deelaspecten als in het geheel. Informeer eens naar de mogelijkheden. We kunnen u een aanbod doen dat past bij uw wensen voor een verrassend&nbsp;vriendelijke prijs.</span></p> Thu, 14 Jul 2011 12:00:00 +0200 Revisie Groep begeleidt implementeren van Het Nieuwe Werken http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_groep_begeleidt_implementeren_van_het_nieuwe_werken http://www.revisiegroep.info/nieuws/revisie_groep_begeleidt_implementeren_van_het_nieuwe_werken <h1>Het Nieuwe Werken</h1> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Het Nieuwe Werken (HNW)&nbsp; kent&nbsp; inmiddels vele varianten, maar &eacute;&eacute;n van de gangbaarste omschrijvingen is het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Bij HNW heeft de medewerker de mogelijkheid om op andere plekken (bijv. thuis of onderweg) te werken dan op het traditionele kantoor. Voor de werkgever betekent dit dat er minder werkplekken nodig zijn waardoor HNW voor de werkgever besparingen oplevert. De werknemer krijgt veel regelvrijheid: hij maakt zijn eigen planning en werkschema en kan op die manier werk- en priv&eacute;-verplichtingen veel beter op elkaar afstemmen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat veel werknemers hierdoor hun werk veel hoger gaan waarderen. Vanzelfsprekend vraagt Het Nieuwe Werken om andere werkafspraken tussen medewerkers en leidinggevenden en om nauwere afstemming tussen leden van een team.<br /> <br /> Gedragsverandering<br /> <br /> HNW vraagt om een gedragsverandering, zowel van de werknemer als van de werkgever. De werknemer zal eraan moeten wennen dat er in principe geen vaste werkplekken meer zijn. Het is vaak de bedoeling dat men op kantoor de collega's opzoekt die men op dat moment nodig heeft om vervolgens aan het werk te gaan. Dit hoeft niet per definitie steeds op dezelfde plek te zijn. Voor de werkgever betekent HNW dat er vertrouwen gegeven moet worden aan de medewerkers over het op te leveren resultaat binnen de tijd die ervoor staat. Vertrouwen is nodig omdat de manager de medewerker niet meer zo vaak op de afdeling heeft zitten en daarmee dus het directe toezicht kwijtraakt. De manager zal dus moeten sturen op resultaat (output) en niet meer of minder op aanwezigheid.</span></p> <h2 style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><br /> </span>De nieuwe generatie medewerkers</h2> <p style="text-align: justify"><br /> <span style="font-size: small">De komende 10 jaar gaan in Nederland veel werknemers met pensioen. Ook de overheden worden daarmee geconfronteerd. Het werk dat zij doen en de kennis die zij hebben, zal moeten worden overgenomen. Voor het bedrijfsleven en (semi-)overheid is het dus belangrijk om de nieuwe generatie binnen te halen. Deze generatie is opgegroeid met diverse moderne media en sociale netwerken. Ze verwacht deze media en netwerken ook te kunnen gebruiken in het werk. Een organisatie die hier tijdig op inspeelt, heeft een grotere aantrekkingskracht.<br /> <br /> De Revisie Groep begeleidt het implementatieproces<br /> <br /> Invoering van Het Nieuwe Werken vraagt om een zorgvuldig implementatieproces.&nbsp; De Revisie Groep begeleidt dit proces, waardoor u als klant er zeker van kunt zijn dat alle stappen op het juiste moment aan bod komen en op de goede manier worden gezet. Onze adviseurs kennen de voetangels en &ndash;klemmen en loodsen u door de verschillende invoeringsfases.<br /> </span>&nbsp;</p> Mon, 6 Jun 2011 12:00:00 +0200